25-09-2017 New donation

On september 25th 2017 Stichting Hart voor Vietnam has received a new donation for € 200,- .

The donator wants to stay anonimus and offcourse we respect that.

Nevertheless we want to thank this donator on behalf of the children in Vietnam.

If you would also want to support us, we would be very grateful!
Do you want to know how you can support us?

-Buy your tickets for the VLC3 event on november 5th 2017 today!

-You can make a onetime donation on account NL38 SNSB 0925 8060 80
of Stichting Hart voor Vietnam

(please clearly state if you support us on the VLC3 event or the foundation).

-Periodical donation, if you want to support Foundation Heart for Vietnam on
a regular basis, please contact the foundation board foundation to talk about the
possibilities and to arrange things.

Offcourse the donationbox of Stichting Hart voor Vietnam wil be
available at the 
coming event so you can put your  donation in there.


25-09-2017 Nieuwe donatie ontvangen

Op 25 september 2017 heeft Stichting Hart voor Vietnam via de bank een donatie van € 200,- ontvangen.

De gulle gever wenst anoniem te blijven en dat respecteren we uiteraard.

Namens de kinderen in /Vietnam willen wij u natuurlijk toch heel hartelijk bedanken voor de donatie!

Als u, beste lezer,  ons ook wilt ondersteunen, dan zijn we daarvoor uiteraard ook heel dankbaar!
Wilt u weten hoe u ons kunt steunen?

-Koop vandaag nog uw tickets voor het evenement van Vietnam Little Corner op 5 november aanstaande (www.vietnamlittlecorner.nl).

-U kunt eenmalig geld overmaken naar rekening
 NL38 SNSB 0925 8060 80 tnv Stichting Hart voor Vietnam.
(vermeld u svp duidelijk of u het evenement  VLC3 steunt of een donatie aan de stichting doet).

-Periodieke donatie, als u structureel wilt bijdragen aan Stichting Hart voor Vietnam, neemt u dan svp contact op met het bestuur om de mogelijkheden te bekijken en een en ander te regelen.

-Uiteraard zal de donatiebox van Stichting Hart voor Vietnam ook op het evenement beschikbaar zijn zodat u uw bijdrage daarin kunt doen.

ANBI status for Hart voor Vietnam

It pleases the board to be able to announce that the tax authorities have decided to grant (with reproactivity untill september 10th 2015) the ANBI status to Stichting Hart voor Vietnam.

The term ANBI stands for;
Public Benifit Institution.
So Stichting Hart voor Vietnam meets the terms and conditions of the tax authorities.

Because Hart voor Vietnam has the ANBI status since September 10th 2015 all donations and gifts are tax deductable within the limits of the tax authorities.

For more (official) information we advice you to check the link following (sorry, the page is in Dutch);

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/giften

We hope this message is an extra stimulation to support Stichting Hart voor Vietnam.

The board

ANBI status voor Hart voor Vietnam

Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat de belastingdienst met terugwerkende kracht tot de oprichtingsdatum de ANBI status heeft verleend aan Stichting Hart voor Vietnam.

De term ANBI staat voor;
Algemeen Nut Beogende Instelling.
Stichting Hart voor Vietnam voldoet dus aan de door de belastingdienst gestelde eisen.

Doordat Hart voor Vietnam vanaf de oprichtingsdatum de ANBI status heeft zijn giften/donaties binnen bepaalde grenzen aftrekbaar van de belasting.

Voor meer (officiële) informatie hierover verwijzen wij naar de onderstaande link;

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/giften

We hopen dat dit bericht voor u een extra stimulans is om Stichting Hart voor Vietnam te steunen.

Het bestuur

Update daadwerkelijke ondersteuning

In 2015 heeft het bestuur samen met Kim Anh Hoàng, onze vrijwillige vertegenwoordiger uit Quang Nam,  Vietnam een tiental kinderen geselecteerd.Deze kinderen leven in kleinere plattelandsgemeenschappen en behoren tot gezinnen die echt wel hulp kunnen gebruiken  om hun kinderen in staat te stellen goed mee te kunnen doen op school.

In februari 2016 is begonnen met de daadwerkelijke ondersteuning van een paar kinderen. Oorspronkelijk wilde het bestuur beginnen met het ondersteunen van 3 kinderen.

Doordat een paar mensen hebben besloten om de stichting te ondersteunen met maandelijkse donaties kon het bestuur besluiten om niet  4, maar 6 kinderen te gaan ondersteunen!
Het bestuur wil deze donateurs, maar ook ieder ander die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het resultaat van de stichting heel hartelijk bedanken!

De ouders / The parents
De ouders van de geselecteerde kinderen. The parents of the selected children

Er moest natuurlijk eerst een en ander geregeld worden. In februari is een bijeenkomst geweest waarbij de betrokken ouders en de kinderen officieel zijn geïnformeerd over de
ondersteuning en de doelstellingen van Hart voor Vietnam.
De ouders hebben kennis genomen van de bijbehorende voorwaarden. Stichting Hart voor Vietnam heeft afgesproken deze kinderen te ondersteunen gedurende de rest van het schooljaar 2015/2016 en het volgende schooljaar 2016/2017, Dit uiteraard zolang aan de voorwaarden wordt voldaan en zolang de stichting ertoe in staat is.

img_4931

Op de foto’s ziet u alle betrokken gezinnen tijdens de officiële bijeenkomst die het begin van de daadwerkelijke ondersteuning markeert.
U ziet diverse ouders en ook de kinderen. Onderaan de pagina ziet u een diashow met foto’s van de individuele kinderen, de namen van de kinderen zijn hier leesbaar. Uit privacy overwegingen vermelden we hier niet meer informatie zoals bijvoorbeeld de adressen.

Voor huidige- en toekomstige donateurs zijn die gegevens uiteraard wel in te zien zodat zij kunnen zien waar hun geld daadwerkelijk terecht komt.

Uiteraard zal het bestuur regelmatig informeren naar de stand van zaken en daar waar nodig bijsturen.

Het bestuur was destijds heel blij tot deze actie over te kunnen gaan! Iedereen die daaraan heeft bijgedragen, nogmaals bedankt!

We hopen dat u ons blijft steunen en dat u ons ook helpt onze acties uit te breiden. Er zijn nog veel meer kinderen in Vietnam die hulp behoeven. Het bestuur zal zich in de nabije toekomst ook beraden op andere activiteiten. Daarbij kunnen we uw hulp uiteraard ook goed gebruiken.

Tot zover deze update.                                     

Het bestuur

Donation from Toko Asia Golden Dragon (Arnhem)

On september 20th we received another donation through the bank for Stichting Hart voor Vietnam.
This donation is done by people also originating from the Vietnamese community in the Netherlands!

This donation of € 200,- is surely also an effect of the ongoing preperations of the cultural and culinary event 2016!

The donator; toko-asia-dragon-arnhem

The donators, owners of Toko Asia Golden Dragon (Arnhem), and everyone else who has contributed to the gaining of this donation. Thank you very much!

The board

Donatie van Toko Asia Golden Dragon (Arnhem)

Op 20 september hebben we via de bank weer een donatie ontvangen voor Stichting Hart voor Vietnam.
Deze donatie is ook afkomstig uit de Vietnamese gemeenschap in Nederland!

Deze donatie van € 200,- is zeker ook mede een gevolg van de voorbereidingen voor het Cultureel en culinair evenement 2016.

De donateur; toko-asia-dragon-arnhem

De donateurs, de eigenaren van Toko Asia Golden Dragon (Arnhem), en iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het verkrijgen van deze donatie heel hartelijk bedankt!

Het bestuur.

September 19th 2016 Donation

On monday September 19th Lan Anh has received € 500,- cash from one of her customers originating in the Vietnamese community in the Netherlands.
This donation is directly meant for Stichting Hart voor Vietnam.
This donator also wants to remain anonymous.
On behalf of the board of the foundation and all children we are supporting now and will be in the future we thank you from our heart.
The board realizes that this donation is amongst other causes a consequence of the ongoing preparations for the Vietnam Little Corner 2016 event.
We want to thank everyone who is now working hard to prepare this event.
The board.

19 september 2016 Donatie

Op maandag 19 september 2016 heeft Lan Anh van een van haar klanten,
afkomstig uit de Vietnamese gemeenschap contant € 500,- ontvangen.
Deze bijdrage is direct bestemd voor Stichting Hart voor Vietnam.
Ook deze donateur wenst anoniem te blijven.
Namens het bestuur van de stichting en alle kinderen die we nu en in de toekomst mede door u kunnen helpen,
heel hartelijk bedankt!
Het bestuur realiseert zich terdege dat deze donatie onder andere een gevolg is van de voorbereidingen voor het evenement Vietnam Little Corner 2016. We bedanken dan ook iedereen die op dit moment hard met voorbereidingen bezig is.
Het bestuur

Hulp voor minderbedeelden in Vietnam